Regulamin Biegu

2019-02-01

BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 1963m oraz 10 km

I. CEL IMPREZY

Uczczenie pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia.

Promocja miasta Uniejowa jako przyjaznego dla biegaczy.

II. TERMIN I MIEJSCE

3 marca 2019 r - Uniejów - start i meta przy Zagrodzie Młynarskiej.

III. PROGRAM MINUTOWY

godz. 11.00 - bieg honorowy - 1963 m

godz. 11.20 - bieg główny - 10 km

godz. 13.00 - uroczyste podsumowanie

IV. ORGANIZATOR

Fundacja Wolność i Demokracja, Klub Biegacza Geotermia Uniejów

V. ZAPISY

 1. On-line od 15.02.2019 do dnia 02.03.2019 do godziny 23:00, lub do osiągnięcia limitu 50 osób przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www klubu.
 2. W dniu biegu w godzinach pracy biura zawodów. Weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów,(Zagroda Młynarska w Uniejowie), które czynne będzie: 03 marca 2019 r. od godz. 10.00 – 10.45.

VI. OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa indywidualna - obowiązuje limit 50 osób.

- 20 zł do dnia 02.03.20179

Zapisy do biegu głównego będą prowadzone przez stronę: www.zapisy.inessport.pl oraz w dniu biegu w biurze zawodów do wyczerpania pakietów startowych.

Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Dotpay przez którą należy dokonać opłaty startowej. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.

Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.

 

W ramach opłaty startowej każdy zgłoszony otrzymuje: pamiątkowy odlewany medal, koszulkę.

OPŁATA STARTOWA NIE PODLEGA ZWROTOWI, ANI PRZEKAZANIU NA INNE OSOBY.

VII. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

2. Pomiar czasu nie będzie prowadzony, bieg ma charakter biegu towarzyskiego - bez nagród i pomiaru czasu.

3. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w biurze zawodów.

4. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.

VIII. WYRÓŻNIENIA

Wszyscy, którzy ukończą bieg na mecie otrzymają odlewany medal okolicznościowy.

IX. TRASA

 1. START i META Uniejów – Zagroda Młynarska w Uniejowie.
 2. Trasa przebiega po nawierzchni twardej.

X. DEPOZYT

 1. Depozyt na pozostawienie rzeczy na okres biegu znajdować będzie się w wyznaczonym miejscu.
 2. Deponować wolno jedynie elementy ubioru, zaś pozostawianie w depozycie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy jest niedozwolone. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.
 3. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.

XI. UBEZPIECZENIE

1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.

2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 2. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 3. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
 6. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 7. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
 8. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 9. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej w biurze zawodów.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
 11. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 12. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora celem podania wyników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).
 13. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.
 14. Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem email: wojtek_jakubowski|wp.pl| |wojtek_jakubowski|wp.pl

ORGANIZATOR OGÓLNOPOLSKI: Fundacja Wolność i Demokracja