REGULAMIN XIII OGÓLNOPOLSKIEGO EKOLOGICZNEGO BIEGU
DO GORĄCYCH ŹRÓDEŁ „Sanus Per Aquam – Zdrowie przez wodę”

 

 

I. CEL IMPREZY:

1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.

2. Promocja miasta Uniejów w Polsce i leczniczych wód geotermalnych.

3. Reklama całorocznego Kompleksu Termalno - Basenowego – „Termy Uniejów”.

 

II. ORGANIZATOR:

  • Klub Biegacza „Geotermia Uniejów”,
  • K-Flex Polska sp. z o.o.
  • Urząd Miasta w Uniejowie,
  • Geotermia Uniejów im. Stanisława Olasa,
  • „Termy Uniejów” PGK Sp. z o.o. w Uniejowie,
  • Zespół Szkół w Uniejowie,
  • Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie,
  • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych

 

Adres organizatora:

99-210 Uniejów, ul. Kościelnicka 44

tel/fax: 063 288-95-20

e-mail: kbgeotermia@gmail.com,

 

Osoby odpowiedzialne:

- Włodzimierz Chajdas; kom. 605 271 777, e-mail: wchajdas@wp.pl – dyrektor biegu

- Jacek Kurpik; kom. 502 598 593

- Daria Górniak; kom. 501 116 620, e-mail: kbgeotermia@gmail.com

-Wojciech Jakubowski; kom. 570101166, e-mail: wojtek_jakubowski@wp.pl

III. TERMIN, MIEJSCE, TRASA:

1. Bieg odbędzie się w niedzielę 13 października 2019 r. uroczymi ulicami miasta Uniejów w okolicy Zespołu Zamkowo – Parkowego obok XIV-wiecznego zamku i Kompleksu Termalno – Basenowego.

2. Start biegu o godz. 13.30 (sygnałem do startu będzie wystrzał z XVII – wiecznej

armaty). Zawodnicy na start muszą zgłosić się do godz. 13.15

3. Start i meta: rynek w Uniejowie w okolicy dzwonnicy przy XIV-wiecznej Kolegiacie.

4. Trasa o długości 10 km, oznakowana co 1 km, pilotowana, opieka medyczna, Policja, Jednostki OSP z gminy Uniejów.

5. Punkt z wodą dla zawodników będzie na 5. kilometrze oraz na mecie.

6. Limit czasowy: 1 godz. 30 min. Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz.15.00 zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. Po tej godzinie

organizator nie zapewnia bezpieczeństwa na trasie, a zawodnik ponosi pełną

odpowiedzialność za własne działania i zaniechania stosownie do obowiązujących

przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

7. Biuro zawodów będzie mieściło się na Hali sportowej przy Zespole Szkół w Uniejowie przy ul. Kościelnickiej 26÷28 i będzie czynne:

- 12.10.2018 w godzinach 18:00÷20:00

- 13.10.2018 w godzinach 10:00÷13:00

 

IV. ZGŁOSZENIA:

1. Imienne zgłoszenia należy przesłać w formie elektronicznej do dnia 07.10.2018 r. na stronie www.online.datasport.pl

2. Dla osób zapisanych po 07.10.2019 r. Organizator nie zapewnia pełnego pakietu startowego.

3. Ustala się limit zgłoszeń wynoszący 1200 zawodników.

4. Zgłoszenia będą przyjmowane również w dniu 13.10.2019r. w godzinach 10.00 ÷ 12.30 w biurze biegu: hala sportowa przy Zespole Szkół w Uniejowie, 99-210 Uniejów, ul. Kościelnicka 26÷28.

5. Zgłoszenia powinny zawierać:

- nazwisko i imię, adres, kod pocztowy, miejscowość, ulicę, nr domu,

- datę urodzenia: dzień, miesiąc, rok, PESEL.

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu musza być zweryfikowani w biurze biegu.

2. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub paszport.

3. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 16-ty rok życia.

4. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na uczestnictwo w biegu.

5. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność.

6. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

 

VI. NAGRODY:

1. Klasyfikacja generalna kobiet:

I – III miejsce: puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe lub pieniężne.

2. Klasyfikacja generalna mężczyzn:

I – III miejsce: puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe lub pieniężne.

3. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych:

- kobiety: K 16-19, K 20-29 K 30-39, K 40-49, K 50-59, K 60-69, K 70+ : puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe

- mężczyźni: M 16-19, M 20-29, M 30-39, M 40-49, M 50-59, M 60-69, M70+ : puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe

4. I-III miejsce wśród zawodników z Gminy Uniejów - puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe

5. I-III miejsce wśród zawodniczek z Gminy Uniejów - puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe

6. Najstarsza zawodniczka i najstarszy zawodnik – puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe

7. I-III miejsce wśród zawodników z Klubu Biegacza Geotermia Uniejów - puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe

8. I-III miejsce wśród zawodniczek z Klubu Biegacza Geotermia Uniejów - puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe

9. Spośród wszystkich uczestników biegu zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe.

 

VII. SPRAWY FINANSOWE:

1. Koszty organizacji i nagród pokrywają organizatorzy.

2. Opłaty realizowane są za pośrednictwem płatności elektronicznych w systemie DATA-SPORT.

3. Obowiązuje wpisowe w wysokości:

- 40 zł dla pierwszych 200 zgłoszeń,

- 50 zł dla zgłoszeń od 201 do 600,

- 60 zł dla zgłoszeń od 601 do 1000,

- 70 zł dla zgłoszeń od 1001 do 1200,

- 100 zł dla zgłoszeń 1101 do 1200..

 

UWAGA! Za datę opłaty uznaje się datę wpływu środków na konto organizatora. Opłata nie może być także scedowana na innego zawodnika. Opłata jest nieważna gdy zawodnik nie zostanie zgłoszony elektronicznie lub jeśli jest dokonana po terminie.

4. W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje:

- nr startowy + agrafki,

- bon na ciepły posiłek + napoje,

- wstęp na basen w kompleksie termalno – basenowym,

- worek na odzież do szatni – przechowalni,

- okolicznościowy medal.

5. Z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy:

- którzy mają ukończone 65 lat

- którzy mają ukończone wszystkie dwanaście poprzednich edycji biegu (wgląd listy u organizatora)

 

VIII INNE POSTANOWIENIA:

1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

2. Organizator zapewnia bezpłatne noclegi z 12 na 13 października 2019 r.

w hali sportowej Zespołu Szkół w Uniejowie ul. Kościelnicka 26÷28,

organizator zapewnia materace bez śpiworów.

3. Zawodnicy będą przyjmowani na nocleg 12 października 2018 r.

w godz. 18.00 ÷ 20.00

4. Osoby zainteresowane noclegami w hotelach lub pensjonatach mogą znaleźć informacje o nich na stronie http://www.uniejow.pl

5. W razie nieobecności zawodnika Organizator nie zwraca wpisowego oraz nie przewiduje możliwości wydania pakietu startowego po biegu.

6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

7. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu.

8. Każdy uczestnik biegu otrzyma numer startowy, który musi być przypięty z przodu na piersiach.

9. Zawodnik zgłaszający reklamację związaną ze startem zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości 200 zł na konto organizatora.

10. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb

wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.