REGULAMIN V BIEGu EXTERMYNATOR 2019 
 

 

I. CEL IMPREZY

Wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu na organizację imprezy biegowej z przeszkodami z elementami szkolenia wojsk specjalnych. Promocja Wojska Polskiego.

II. ORGANIZATOR

 • Klub Biegacza Geotermia Uniejów
 • I Dywizjon Lotniczy Leźnica Wielka
 • Urząd Miasta w Uniejowie
 • PGK Termy Uniejów sp. z o.o.
 • Geotermia Uniejów sp. z o.o.

Kontakt:

 • Komandor biegu: Wojciech Jakubowski email: wojtek_jakubowski@wp.pl
 • Biuro email: kbgeotermia@gmail.com

III. TERMIN I MIEJSCE

 • Termin: 8 czerwca 2019 (sobota)
 • Miejsce: Uniejów
 • Start: godz. 11:00, plaża przy kompleksie termalnym nad rzeką Wartą.

IV. TRASA I DYSTANS

 1. Dystans biegu: ok. 6 km. Dokładny dystans oraz przebieg trasy zostają wyznaczone na kilka dni przed biegiem i nie są wcześniej ujawniane. Długość trasy może zależeć od panujących warunków atmosferycznych.
 2. Start i meta na plaży przy basenach termalnych.
 3. Trasa trudna: bagno, rzeka, błoto, rowy melioracyjne, trzęsawisko, zarośla, przeszkody naturalne i sztuczne.
 4. Trasa biegu na całej długości jest oznakowana. Przekroczenie linii wyznaczonych przez taśmy lub ominięcie bramki albo niepokonanie przeszkody skutkuje dyskwalifikacją zawodnika.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Prawo startu mają wyłącznie osoby pełnoletnie, które podczas weryfikacji w biurze zawodów okażą dokument tożsamości, nie mają przeciwwskazań do biegów długodystansowych oraz własnoręcznie podpiszą oświadczenie o świadomości zagrożeń związanych z udziałem w biegu i starcie na własną odpowiedzialność. Wymagane jest terminowe dopełnienie formalności zgłoszeniowych. Zalecana umiejętność pływania..
 2. Weryfikacja w Biurze Zawodów (adres podamy w późniejszym terminie), które będzie czynne w godzinach:
  • 8 czerwca 2019 (sobota),08:30 – 10:30

 

VI. DRUŻYNY

Drużyna musi składać się z minimum pięciu osób. Skład drużyny musi być mieszany (dowolne zestawienie mężczyzn i kobiet). Czas drużyny to suma najlepszych czasów osób z danej drużyny (brany pod uwagę skład mieszamy). Minimum pięć osób z drużyny (skład mieszany) musi ukończyć bieg, aby drużyna była klasyfikowana na mecie.

Sklasyfikowane zostaną tylko i wyłącznie drużyny, które podadzą identyczną nazwę swojego zespołu (Klub Biegacza Geotermia Uniejów, KB Geotermia Uniejów, K.B. Geotermia Uniejów – to nie są te same drużyny).

VII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA WPISOWA

 1. W celu zgłoszenia do biegu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz dokonać opłaty. Zapisy będą prowadzone przez portal inessport.pl
 2. Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej zawodów (Inesport). Dopuszczeni do startu zostaną wyłącznie zawodnicy, którzy wniosą stosowną opłatę wpisową i zmieszczą się w limicie miejsc oraz zostaną zarejestrowani na stronie inessport.pl Limit uczestników wynosi 150 osób.
 3. Termin zgłoszeń Internetowych upływa w dniu 4 czerwca 2019 lub po wyczerpaniu się limitu miejsc. 
 4. Wpisowe start indywidualny:
  Opłata za bieg:
  • dla pakietów 1-50 wynosi 50zł
  • dla pakietów 51-100 wynosi 80zł
  • dla pakietów 101-150 wynosi 110zł
 5. Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Dotpay.
 6. Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Dotpay, przez którą należy dokonać opłaty startowej. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.
 7. Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
 9. Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej.
 10. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.
 11. Limit uczestników wynosi 150 osób. Organizator zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia limitu startujących.
 12. O przyjęciu zgłoszenia w ramach limitu uczestników oraz o przypisaniu do biegu decyduje kolejność wpłat. Przypisanie uczestnika do biegu nie podlega reklamacji
 13. W celu zgłoszenia do biegu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz dokonać w tym samym czasie  przelewu
 14. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Opłata nie może być także scedowana na innego zawodnika. Opłata jest nieważna, gdy zawodnik nie zostanie zgłoszony, jeśli jest dokonana po terminie lub gdy zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc.
 15. Wniesienie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu technicznego zawodów.
 16. Po zarejestrowaniu zgłoszenia zawodnik zostanie przypisany do biegu, oraz zostanie nadany mu numer startowy.
 17. Nie istnieje możliwość odebrania pakietu startowego przez inną osobę niż startującą.

VIII. POMIAR CZASU

 1. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do butów.
 2. Brak chipa przy bucie jest jednoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.
 3. Każdy zawodnik ma obowiązek zwrócić chip na mecie.
 4. Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto, w wynikach podany zostanie również czas netto.
 5. Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu smsa z wynikiem.

IX. KLASYFIKACJA

Prowadzona będzie kwalifikacja Open kobiet i Open mężczyzn oraz kwalifikacja drużynowa. Dodatkowo kwalifikacja Najlepszy żołnierz.

X. NAGRODY

 1. W kategoriach:
  1. OPEN kobiet i mężczyzn nagrodami będą:
   • za zajęcie pierwszego miejsca: statuetka oraz skok ze spadochronem z instruktorem.
   • za zajęcie drugiego miejsca: statuetka oraz zajęcia w tunelu aerodynamicznym.
   • za zajęcie trzeciego miejsca: statuetka oraz niespodzianka (ekstremalna).
  2. W kategoriach: Najlepszy Żołnierz, Najlepszy biegacz i biegaczka KB Geotermia Uniejów nagrodami będą:
   • za zajęcie pierwszego miejsca: statuetka oraz nagroda rzeczowa ekstremalna.

Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymują na mecie pamiątkowy medal.

XI. NOCLEGI

Organizator nie zapewnia bezpłatnych noclegów.

XII.  FORMUŁA PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

 1. Zawodnicy zobowiązani są startować w wyznaczonym przez organizatora biegu. Zweryfikować się przed wejściem do strefy startowej.

Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 3 godziny 00 minut. Każdy zawodnik, który ukończy bieg w limicie jest traktowany jako zawodnik, który ukończył V Extermynatora. Jest klasyfikowany w komunikacie końcowym oraz otrzymuje wszystkie profity wynikające z ukończenia zawodów.  Osoby, które nie zmieszczą się w limicie znajdą się na liście z oznaczeniem LIMIT. Osoby kontynuujące bieg po upływie limitu robią to na własną odpowiedzialność. Osoby które nie ukończą biegu zobowiązane są do poinformowania o tym fakcie organizatora na mecie biegu w punkcie pomiaru czasu.

XIII. SPRAWY SANITARNE

 1. Na mecie zostaną wydzielone miejsca na zniszczoną podczas zawodów odzież – buty, koszulki, odzież ochronną.
 2. W strefie parkingu i zawodów ustawione będą sanitariaty przenośne typu TOY-TOY.

XIV. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. Każdy zawodnik zobowiązany jest do przymocowania numeru startowego z przodu na piersi; osoby, które nie dopełnią tego warunku nie zostaną sklasyfikowane.
 3. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
 4. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 5. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów po wpłaceniu kaucji 200zł w czasie do 15 minut po zakończeniu biegu. Będą one rozpatrywane natychmiast przez Komandora Biegu. W przypadku uznania protestu kaucja zostanie zwrócona. W przypadku odrzucenia protestu kaucja przechodzi na rzecz Organizatora.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. Protesty odnośnie biegu można składać na mecie w punkcie pomiaru czasu w czasie 30min od zakończenia biegu (limit czasu biegu).